Fonder

Långsiktig värdetillväxt med placeringar i flera olika tillgångsslag och på olika marknader.

Kavaljer Multi är aktivt förvaltad och investerar i svenska och internationella aktier samt främst i svenska räntebärande värdepapper. Andra tillgångsslag kan förekomma. Fonden kan investera 40-80 procent i aktier, 20-60 procent i räntebärande och 0-20 procent i alternativa investeringar. Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god avkastning genom aktiv tillgångsallokering och genom placeringar företrädesvis i bolag med låg till normal verksamhetsrisk och god tillväxtpotential.

Investera i Kavaljer Multi