Nyheter

Kavaljer på besök i Göteborg

21 november 2018

Kavaljer har under hösten haft som mål att träffa en mängd rådgivare och förmedlare runt om i landet. Under oktober månad har presentationer hållits i Uppsala, Gävle och Malmö i samband med frukost eller lunch. Tisdagen den 20 november besökte Kavaljer Clarion Post Hotell i Göteborg där ett 15-tal rådgivare lyssnade till våra marknadsutsikter samt deltog i efterföljande diskussion. Kavaljer riktar ett stort tack till deltagarna för bra frågor och givande diskussioner!

Kavaljer, 2018-11-21

 


Kavaljer i Norrköping & Linköping

19 september 2018

Tisdagen den 18 september hade Kavaljer nöjet att, tillsammans med Aberdeen Standard Investments och IKC Fonder, träffa rådgivare och investerare på frukostmöte i Norrköping samt lunchmöte i Linköping.

Näst på tur står nu Uppsala och Gävle som vi besöker den 9 oktober och kommer även då diskutera vår syn på världsekonomin, räntor och ekonomisk tillväxt. Givetvis ger vi även en inblick i vår förvaltning.

Om du vill säkra en åhörarplats för dig och dina kollegor vid kommande tillfällen går det bra att meddela intresset till info@kavaljer.se.

Kavaljer, 2018-09-19

Jan-Ove Sundgren

 


Kavaljers presenterar sin höstturné

21 augusti 2018

Kavaljer kommer i höst att besöka en mängd orter runt om i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Turnén, som genomförs tillsammans med Anglika Blomquist från brittiska Aberdeen Standard Investments och Tobias Olsson från svenska IKC Fonder, kommer ske enligt följande program:

Vid seminarietillfällena kommer vi diskutera vad som sker i vår omvärld, vår förvaltningsfilosofi till hur du som arbetar med ekonomisk rådgivning kan dra fördel av detta på bästa sätt. “Att tre olika förvaltare med olika inriktning håller i presentationen kommer medföra att programmet innehåller något område som upplevs som extra intressant för alla” säger Jan-Ove Sundgren, Kavaljer.

Om du vill säkra en åhörarplats för dig och dina kollegor – passa på att anmäla dig redan nu till info@kavaljer.se!

Kavaljer, 2018-08-21

Jan-Ove Sundgren

 


Värt att ta hänsyn till storlek vid val av fond

8 juni 2018

Att våga gå sin egen väg och inte följa de investeringsråd som ges på tidningarnas förstasidor är ett råd som är lättare sagt än gjort. Banker och pensionsrådgivare har ofta valt ut ett antal fonder som erbjuds oss sparare och redan där begränsas möjligheten att gå sin egen väg. Hur fondutbudet väljs ut är inte enbart baserat på fondens kvalitet. En urvalsfaktor är nämligen ofta också om fonden är efterfrågad av rådgivare och kunder och ett känt varumärke väljs inte sällan framför ett mindre välkänt. Egentligen är det inget konstigt med det. Samma mönster uppträder även i t.ex. i mataffären. Om det är framgångsrikt att alltid följa i uppkörda hjulspår investerarsammanhang kan dock diskuteras.

Inom fondbranschen ser man tydligt att välkända fondbolag erhåller stora inflöden i sina fonder, mer eller mindre per automatik. Rangordnar vi de fonder som har störst förvaltat kapital inom Morningstars kategori Blandfonder – Balanserad noterar vi följande varumärken i topp: Nordea, Swedbank och Skandia. Ettan Nordeas Stable Return har hela 160 Miljarder under förvaltning!

Det som är intressant ur ett sparperspektiv är att ju större en fond är, desto svårare verkar det vara att generera avkastning. Rangordnar man de fonder på förvaltad volym verkar man få omvänd ordning när det gäller vilken fond som gått bäst, åtminstone sett till hur 2018 inletts (fram till 31 maj).

Vad beror detta mönster då på? Jo, förvaltare av en aktiv mindre fond har möjlighet att investera i mindre bolag, bolag som ofta växer snabbare. En mindre fond kan också agera snabbare vid marknadsförändringar eftersom man lättare kommer ur sin position. Även om en stor fond också kan investera i mindre bolag är det svårt att ta betydelsefulla positioner – något som alltså hämmar utvecklingen. Således kommer här ett par råd: titta inte enbart på historisk avkastning utan även på fondens storlek, d.v.s. förvaltad volym när du väljer fond. Välj hellre den mindre fonden. Sannolikheten att den mindre kommer avkasta bättre är stor.

Kavaljer, 2018-06-08

Jan-Ove Sundgren

 


Två år med fonden Kavaljer Multi

21 maj 2018

Skärmavbild 2018-05-21 kl. 15.47.45

Kavaljer har sedan den 20 maj 2016 förvaltat blandfonden SEF Kavaljer Multi. Eftersom fonden nu har två års historik att luta sig mot kan det vara lämplig att göra en analys över hur fonden presterat så här långt.

Vid en granskning med hjälp av Morningstar kan man snabbt konstatera att fonden tillhör det absoluta toppskiktet bland de 79 konkurrerande fonder som finns registrerade i samma kategori. På två år har fonden avkastat 23% och avkastningen har dessutom levererats till en Sharpe-kvot på 1,6, d.v.s. fonden har genererat 1,6 gånger avkastning för varje risk-enhet fonden tagit sig an, något som anses vara ett mycket bra förhållande mellan avkastning och risk. Hittills i år har fonden avkastat 5,4 procent vilket kan jämföras med snittavkastningen för samtliga fonder i samma kategori som uppgår till 2,9 procent.

Det är inte sällan lite mindre fonder presterar bättre än större dito. Detta eftersom det blir svårare att ta betydande positioner i mindre bolag desto större det förvaltade kapitalet i en fond blir. En mindre fond kan därför, med ett relativt litet innehav, skapa betydande avkastningstillskott till sina fondandelsägare. Detta är något Kavaljer gärna drar nytta av i Multi som ännu är en relativt liten fond med ett förvaltat kapital som uppgår till ca 75 miljoner kronor.

Fonden är en sann aktivt förvaltad fond, investerar långsiktigt och helt utan hänsyn till bolagens vikt i index. Investeringar görs vidare i lönsamma och väl skötta bolag men som, i många fall, är dåligt bevakade. Portföljen, som är relativt koncentrerad med totalt ca 35 innehav, består i normalfallet av 60 procent aktier och 40 procent ränterelaterade tillgångar. Under de senaste två åren har fonden legat i genomsnitt legat med ca 70 procent i aktier.

Kavaljer Multi investerar även till viss del i preferensaktier, företagsobligationer samt för närvarande i en räntefond. Räntefonden har valts i syfte att nå tillräckligt bred riskspridning på räntesidan. I takt med att fonden växer i volym är tanken att minska andelen räntefond till fördel för direktägande i räntepapper.

Fonden passar utmärkt för investerare som är långsiktiga och för de som delar Kavaljers tilltro till aktiv förvaltning. För de investerare som ännu inte upptäckt fonden kan det vara värt att ta en närmare titt. Fonden finns tillgänglig hos t.ex. Avanza, Nordnet och Fondmarknaden.se. Eftersom den även går att handla via Nasdaq NFM och MFEX har flertalet storbanker och försäkringsbolag tillgång till fonden – fråga gärna efter den! Till de som redan är investerade i Kavaljer Multi – grattis till en bra investering!

Kavaljer, 2018-05-21

Jan-Ove Sundgren

 


Kavaljer bjöd in till Fondlunch i Linköping

18 Maj 2018

Kavaljer hade nöjet att på torsdagen den 17 maj tillsammans med branschkollegorna IKC Fonder och Aberdeen Standard Investment anordna en fondlunch i Linköping på trevliga restaurangen Stångs Magasin.

Fondlunch är ett bra sätt att komma ut och träffa rådgivare runt om i landet, dels för att höra vilka frågor och funderingar kunderna har kring marknaden, men även för att presentera vilka möjligheter vi som förvaltare kan erbjuda för att möta kundernas efterfrågan, säger Jan-Ove Sundgren, Kavaljer.

Kavaljer, IKC Fonder och Aberdeen Standard Investments har produkter som kompletterar varandra väl och samarbetspartnerna kring konceptet Fondlunch har därför för avsikt att framöver ordna liknande mötesmöjligheter på andra orter runt om i landet.

Kavaljer, 2018-05-18

 


Kavaljer erhåller kreditbetyget AAA

19 April 2018

Kavaljer har erhållit kreditbetyget AAA vilket är det högsta möjliga betyget för ett aktiebolag. För att erhålla AAA krävs bland annat en omsättning som överstiger två miljoner kronor samt att bolaget uppvisar nyckeltal som väsentligt överstiger branschens genomsnitt.

Kavaljer, 2018-04-19

 


Kavaljer signerar UN PRI

22 mars 2018

Kavaljer har den 22 mars signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UN PRI. Genom att signera PRI (Principles for Responsible Investments) åtar sig Kavaljer att integrera PRI:s sex principer i verksamheten samt att årligen rapportera resultaten och framstegen i detta arbete.

Förenta Nationernas internationella nätverk för investerare är skapat för att investerarna tillsammans skall få ett ramverk för arbetet med att implementera och förbättra hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen.

– Kavaljer har, tillsammans med ägaren Simonssongruppen, genomfört en översyn av hållbarhetsarbetet och genom att signera UN PRI säkerställer vi tillgång till information och ökat kunskapsutbyte, samtidigt som det blir tydligare gentemot de bolag vi investerar i avseende våra krav på hållbarhet, säger Peter Lindvall, VD Kavaljer.

För mera information om UN PRI: https://www.unpri.org

Kavaljer, 2018-03-22

 


Premiepensionsförslaget slår snett

16 mars 2018

Premiepensionssystemet innebär att individen själv kan påverka hur en liten del (2,5% av totalt 18,5%) av det inbetalda pensionskapitalet skall förvaltas. Att ett fåtal fonder misskött sig används nu som förevändning att minska valfriheten.

Ingen av de skärpta krav som nu föreslås skulle ha förhindrat de oegentligheter utvisade aktörer pysslat med (under lång tid) inom ramen för premiepensionssystemet. Istället innebär föreslagna förändringar försämringar för spararna och en djup orättvis behandling av alla mindre existerande välskötta fonder:

• Kravet på volym om minst 500 miljoner kronor i en fond innebär att mindre fonder och förvaltare utestängs. Att detta per automatik skulle medföra en kvalitetshöjning i utbudet är långt ifrån givet då det visat sig att stora fonder inte behöver betyda god avkastning.

• Konkurrens brukar normalt ses som något som bör främjas med motiveringen att det tvingar marknadsaktörerna till kontinuerlig förbättring av sin produkt/tjänst – annars blir man bortvald. Men som förslaget nu är utformat gynnar man enbart de stora väletablerade förvaltarna
.
• Krav på 3 års historik kan vid en första anblick ses som ett kvalitetstecken men det är förvaltarkompetensen som är intressant – inte hur länge en specifik fond har funnits på marknaden.

• Förslaget att en fonds kapital maximalt till 50% får härröra från premiepensionssparare innebär inte någon kvalitetshöjning. Istället skapas en osäkerhet för sparare, fondbolag och förvaltare. Vad händer med fonder som erhållit stora inflöden till sina fonder via PPM tack vare att de uppvisat gott resultat? Vad händer om en extern investerare utanför PPM väljer att sälja sitt innehav i fonden så att villkoret inte längre uppfylls?

Det är förståeligt att man efter ett antal skandaler nu vill rensa upp i syfte att säkerställa förtroendet för systemet men de förslag som presenteras slår snett och missgynnar mindre fondbolag med god förvaltning, ärliga syften och nöjda kunder. Höj istället kraven på de myndigheter som har i uppgift att se till att lagar och regler efterlevs.

Kavaljer, 2018-03-16

Jan-Ove Sundgren

 


<!

 

Därför kommer jag aldrig att lita på robotrådgivaren

23 februari 2018

Skärmavbild 2018-02-15 kl. 10.26.40

Under 2018 kommer många fondsparare erbjudas en ny bekantskap, robot-rådgivaren. Flera av de stora etablerade aktörerna har redan inlett marknadsföringen av digital rådgivning och nya bolag tillkommer i rask takt med syftet att försöka ta marknadsandelar inom detta nya segment.

Digital rådgivning är något som välkomnas av såväl Finansinspektionen, FI, som av Sveriges Konsumenter med motiveringen att en helt objektiv bedömning av kunden och dennes preferenser skulle ge bättre och, inte minst, billigare råd. Robotrådgivningens intrång har nämligen koppling till det nya regelverket, MIFID II, som ställer krav på transparens bl.a. när det gäller kostnader, vilket gör det svårare för fondmäklare att leva på provisioner eller så kallade kick-backs då färre sparare antas acceptera den faktiska prislappen när den blir tydlig.

Även om en robotrådgivare är mera lättillgänglig och billigare skaver dock tanken mig att detta är ytterligare ett sätt att vilseleda fondspararen. För att kunna ge råd kommer vi nämligen inte ifrån att det krävs någon form av interaktion mellan rådgivaren och fondspararen. Det personliga mötet ersätts med ett digitalt formulär i vilket fondspararen förväntas svara sanningsenligt på de frågor som ställs. Redan här uppstår första problemet. Jag hävdar nämligen att många sparare behöver en mänsklig motpart som kan läsa känslor och uttryck. Av egna erfarenheter vet jag att enkla frågor som behandlar riskpreferenser eller tidshorisont inte alltid är tillräckligt för att erhålla ett relevant eller precist svar från spararen.

Nåväl, låt oss ändå tänka oss att vi erhållit relevanta och sanningsenliga svar från spararen. Robotrådgivaren gör nu kalkyler, invecklade eller basala beroende på aktör, och presenterar en fondportfölj för kunden, i många fall till övervägande del bestående av indexnära och billiga produkter. Det kommer dock sannolikt ofta bli indexprodukter eftersom det är svårt för en robot, även med de mest invecklade algoritmer, att utvärdera aktiva förvaltare och de avvikelser dessa produkter har gentemot ett index. Spararen erbjuds alltså en fondportfölj bestående av indexprodukter och kommer därmed erhålla en avkastning som aldrig slår vedertagna jämförelseindex (eftersom även indexprodukter kostar att förvalta).

Det robotrådgivaren missar är de möjligheter som finns i enskilda bolag, i synnerhet om bolaget är mindre och inte ingår i något index. Roboten kommer också ha svårigheter att parera snabba marknadsförändringar eller vara tillräckligt flexibel för att parera plötsliga kriser som en fysisk förvaltare, genom sunt förnuft, har större möjligheter att förutspå. En aktiv förvaltare har helt andra möjligheter, såväl att finna köpvärda bolag i ett tidigt skede som att kunna agera snabbt för att hantera förändringar på marknaden.

Jag väntar med intresse på de första utvärderingarna av robotrådgivarna. Tyvärr tror jag robotarna kommer göra många sparare besvikna, jag låter mig i alla fall inte förföras.

Kavaljer, 2018-02-23

Jan-Ove Sundgren

 


<!

 

Kavaljer deltog på Nacka Företagarträff

21 februari 2018

Bild_NackaMässan_JO

Nacka Kommun rankades 2017 som Sveriges tredje bästa kommun när det gäller att starta och driva företag. Den 21 februari anordnades Nacka Företagarträff vid Nacka Strandsmässan och Kavaljer, som är ett företag baserat i Nacka, hade där glädjen att få presentera sig och träffa många framgångsrika företag och företagare.

Kavaljer

 


<!

Kavaljer ingår samarbetsavtal med Nyhetsbyrån Finwire

15 januari 2018

Kavaljer har tecknat avtal med Nyhetsbyrån Finwire i syfte att höja synligheten och förbättra sin marknadskommunikation.

Nyhetsbyrån Finwire är en oberoende aktör som på daglig basis leverar snabba och relevanta nyheter inom finans till distributörer, mäklare och investerare. Nyhetsbyrån Finwire leverar nyheter till såväl svenska aktörer som stora internationella nyhetsdistributörer, exempelvis Bloomberg, Morningstar och Thomson Reuters.

Kavaljer 2018-02-06

Kavaljer

 


Kavaljer ger juldonation till Hand i hand

23 december 2017

Hand in Hand är en organisation som har visat att de på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan hjälpa många människor ur fattigdom. Metoden är att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva genom utbildning och träning av kvinnor i entreprenörskap, och sedan, ibland ge mikrolån för hjälp att starta egna företag. Utbildningen består av att kvinnorna lär sig läsa, skriva, räkna och att driva ett mindre företag med allt vad det innebär av bokföring, kundrelationer och investeringskalkylering. Eventuella mikrolån går till kvinnorna och bara till jobbskapande investeringar, aldrig till konsumtion. Genom familjens ökade inkomst kan föräldrarna låta barnen sluta arbeta för att gå i skolan. Hand in Hand arbetar i Indien, södra och östra Afrika samt i Afghanistan, Rwanda, Burma (Myanmar) och Kambodja. Systematic Capital har skänkt 9000 kronor vilket beräknas hjälpa 10 familjer att lyfta sig ur fattigdom. Mer infomation om organisationen och hur man stödjer finns på www.handinhand.nu


Jan-Ove Sundgren har rekryterats till Kavaljer som ansvarig för försäljning och marknadsföring av bolagets tjänster.

14 december 2017

Om Jan-Ove Sundgren: Jan-Ove kommer närmast från rollen som Client Executive hos Intervalor där han företrädde ett antal internationella kapitalförvaltare på den Svenska marknaden. Innan Intervalor jobbade han under fem år på Nasdaq OMX Nordic Fund Market och etablerade där den första elektroniska fondhandelsplattformen för investeringsfonder i Norden. Dessförinnan var Jan-Ove projektansvarig på Swedbank Private Banking samt försäljningschef på Banco Fonder.

Utbildning: Certified European Financial Analyst, CEFA från Handelshögskolan i Stockholm samt Master of Science in Business Administration and Economics från Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

 


Systematic Capital ger juldonation till Hand i hand

20 december 2016

handinhand

Hand in Hand är en organisation som har visat att de på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan hjälpa många människor ur fattigdom. Metoden är att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva genom utbildning och träning av kvinnor i entreprenörskap, och sedan, ibland ge mikrolån för hjälp att starta egna företag. Utbildningen består av att kvinnorna lär sig läsa, skriva, räkna och att driva ett mindre företag med allt vad det innebär av bokföring, kundrelationer och investeringskalkylering. Eventuella mikrolån går till kvinnorna och bara till jobbskapande investeringar, aldrig till konsumtion. Genom familjens ökade inkomst kan föräldrarna låta barnen sluta arbeta för att gå i skolan. Hand in Hand arbetar i Indien, södra och östra Afrika samt i Afghanistan, Rwanda, Burma (Myanmar) och Kambodja. Systematic Capital har skänkt 9000 kronor vilket beräknas hjälpa 10 familjer att lyfta sig ur fattigdom. Mer infomation om organisationen och hur man stödjer finns på www.handinhand.nu

 


 

Systematic Capital byter namn till Kavaljer AB

21 oktober 2016

Systematic Capital Nordic AB har idag fått sitt nya namn Kavaljer AB godkänt av Bolagsverket och av Finansinspektionen. Namnbytet medför inga förändringar i övrigt.

Vår fond SEF Systematic Capital muLTi nu tillgänglig i PPM

20 oktober 2016

Från och med 20 oktober 2016 finns Systematic Capital muLTi tillgänglig i PPM. Fondens nummer i PPM är 507707.

SEF Systematic Capital muLTi är aktivt förvaltad och investerar i svenska och internationella aktier samt främst i svenska räntebärande värdepapper. Andra tillgångsslag kan förekomma. Fonden kan investera 40-80 procent i aktier, 20-60 procent i räntebärande och 0-20 procent i alternativa investeringar. Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god avkastning genom aktiv tillgångsallokering och genom placeringar företrädesvis i bolag med låg till normal verksamhetsrisk och god tillväxtpotential.

Lägre kostnader för fondandelsägare i Topach Core

28 april 2016

Fondens styrelse anser och har föreslagit  en sammanläggning som är till fördel för andelsägarna i Topach Core och förväntas minska kostnaderna för fondandelsägarna.  Den övertagande fondens förvaltningsbolag är Swedbank Management Company S.A., ett Luxemburgbaserat dotterbolag till Swedbank AB (publ) i Sverige (”förvaltningsbolaget”). Förvaltningsbolaget har överlåtit den övertagande fondens investeringsförvaltning till Systematic Capital Nordic AB (Systematic Capital Nordic AB fungerar även som den överlåtande fondens investeringsförvaltare). Den övertagande fondens förvaringsinstitut är Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch och dess revisor är Deloitte Audit S.à r.l. Swedbank AB (publ) är distributör för den övertagande fonden och har befintliga relationer till en rad olika distributörer. Detta förväntas öka antalet teckningar och skapa skalekonomi för andelsägarna. Sammanläggningen beräknas ske 20 maj 2016. I samband med detta byter fonden namn till Systematic Capital muLTi.

Systematic Capital erhåller det högsta kreditbetyget AAA

5 april 2016

Systematic Capital Nordic AB har erhållit det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få, AAA.  Endast ca 2.87% av alla företag i hela Sverige uppnår AAA. För att ett bolag skall erhålla AAA krävs  bland annat att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Katarina Wallin ny ledamot i Systematic Capitals styrelse

5 april 2016

Katarina Wallin har idag valts som ny oberoende ledamot i Systematic Capitals styrelse. Katarina ersätter Lennart Torstensson som avböjt omval.

Om Katarina Wallin: Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen. Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB samt Bernow Lindqvist Wallin AB. Styrelseledamot i Catena AB (publ), Ekologigruppen AB, Evidens blw AB, Au Point AB samt Evimetrix AB. Adjungerad styrelseledamot i BFAB samt i VOK AB.


Systematic Capital ger juldonation till Hand i hand

20 december 2015

handinhand

Hand in Hand är en organisation som har visat att de på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan hjälpa många människor ur fattigdom. Metoden är att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva genom utbildning och träning av kvinnor i entreprenörskap, och sedan, ibland ge mikrolån för hjälp att starta egna företag. Utbildningen består av att kvinnorna lär sig läsa, skriva, räkna och att driva ett mindre företag med allt vad det innebär av bokföring, kundrelationer och investeringskalkylering. Eventuella mikrolån går till kvinnorna och bara till jobbskapande investeringar, aldrig till konsumtion. Genom familjens ökade inkomst kan föräldrarna låta barnen sluta arbeta för att gå i skolan. Hand in Hand arbetar i Indien, södra och östra Afrika samt i Afghanistan, Rwanda, Burma (Myanmar) och Kambodja. Systematic Capital har skänkt 9000 kronor vilket beräknas hjälpa 10 familjer att lyfta sig ur fattigdom. Mer infomation om organisationen och hur man stödjer finns på www.handinhand.nu