Kavaljer Quality Focus

Kavaljer Quality Focus

Fonden Kavaljer Quality Focus är en indexoberoende, aktiv aktiefond och som ser det som fördelaktigt att delar av portföljen består av lite mindre s.k. kvalitetsbolag. Även om fondens fokus ligger på den svenska aktiemarknaden kan det från tid till annan även förekomma en mindre andel utländska och då främst nordiska bolag.
Fonden har i normalfallet mellan 15 – 25 innehav där de flesta har sin bas i Sverige. Fonden kan investera upp till 20 procent i Norden men mm förvaltarna finner intressanta investeringar utanför Norden kan sådana inkluderas men dessa får uppgå till maximalt 10 procent av fonden. Andelen korta räntepapper och kassa kan uppgå till maximalt 10 procent av fondens värde.

Även om fonden har möjlighet att investera i alternativa investeringar är detta inget som förekommer i normala fall.

Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god avkastning genom att placera i s.k. kvalitetsbolag med låg verksamhetsrisk och god tillväxtpotential.

Fondförvaltning inkluderar en hållbarhetsanalys vilken tar hänsyn till hur väl de bolag vi investerar i bedriver en hållbar verksamhet. Detta eftersom vi tror att företag med medvetenhet kring hållbarhet kommer generera en stabilare avkastning samtidigt som vi önskar eliminera den risk det kan medföra att investera i bolag som inte lever upp till dagens hållbarhetskrav.

Fonden ligger på risknivå 5 på en 7 gradig skala och lämplig för dig med en långsiktig placeringshorisont på åtminstone fem år.

 

Investera i Kavaljer Quality Focus

Fonden finns tillgänglig hos de flesta distributörer – fråga efter den alternativ kontakta oss om du inte hittar den!

Kavaljer Quality Focus finns bl.a. här: