Kavaljers hållbarhetsarbete

Ansvarsfullhet i förvaltningen

Kavaljer tror att företagens möjlighet att skapa värde även påverkas av förmågan att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta inkluderar, förutom hänsyn till utsläpp och resursutnyttjande, även vilken typ av produkter och tjänster företaget erbjuder marknaden, på vilket sätt företaget interagerar med anställda, underleverantörer, kunder och aktieägare samt hur företagets styrning bedrivs.

För att säkerställa att de företag vi investerar i bedriver en långsiktigt hållbar verksamhet har Kavaljer valt att integrera en hållbarhetsanalys i sin förvaltningsprocess. Kavaljer gör analys av samtliga investeringar vi gör, dels med hjälp av externa informationskällor, men även genom att vi bedriver en egen informationsinhämtning samt dialog. Genom detta arbete minimerar vi risken att investera i verksamhet som inte lever upp till de krav som i dag ställs samt medför att vi reducerar de eventuella negativa utfall en sådan investering kan medföra.

Kavaljer har undertecknat även FN:s principer för hållbara investeringar, UN PRI (Principles for Responsible Investments). Undertecknandet av PRI innebär att Kavaljer åtagit sig att integrera PRI:s sex principer i verksamheten samt årligen till FN rapportera resultat samt framsteg inom ramen för detta arbete. Mera information om UN PRI finner du här: https://unpri.org