Om riskerna i investeringen

Marknadsrisker

Med marknadsrisk avses risken för att marknadsvärdet på tillgångar och skulder förändras över tiden. Risken består framförallt av fluktuationer i valutakurser, räntenivåer, aktiekurser, fastighets- och råvarupriser.

Likviditetsrisk

Kapitalförvaltningstjänsten ska i första hand ses som en investering under dess placeringshorisont, dvs 3-5 år. Investeringen kan dock avyttras när som helst, och för en fondinvestering med de begränsningar som anges i prospektet och så länge som besked om önskad avyttring lämnas i enlighet med i prospektet föreskrivet sätt och tidsgräns. Försäljningsbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.

Valutarisk

En kapitalförvaltning kan erbjudas i olika valutor, t.ex. SEK. Det betyder att en försvagning eller förstärkning av svenska kronan gentemot utländska valutor inte kan komma att påverka avkastningen från förvaltningen negativt eller positivt.

Modellrisk

Slutligen finns modellrisken, som för vår metodik t.ex. kan innebär att priserna på världens tillgångar upphör att bete sig som de gjort historiskt. Om världen t.ex. skulle gå mot planekonomi kan inte tillgångspriserna längre förväntas bete sig som under marknadsekonomi.