Organisation

Organisation

Kavaljer AB (bolaget) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolaget har organiserat sin verksamhet enligt bifogad organisationsskiss.

Information om hur bolaget styrs

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande, Ulf Lilja, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets verkställande direktör är Peter Lindvall. Hans uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen,bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen risk, compliance samt intern- och externrevision.

Risk

Bolagets riskansvarig är Håkan Telander. Han bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Riskområdena omfattar operativa-, marknads- och kreditrisker, affärsrisk, likviditetsrisk, ryktesrisk, legal risk och koncentrationsrisk.

Han ansvarar även för att bolaget offentliggör information om kapitaltäckning, riskhantering, bolagets ersättningssystem och annan information som bolaget ska offentliggöra.

Riskansvarig sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets samtliga risker.

Riskansvarig utformar även den Interna Kapitalutvärderingen (IKU). IKU:n uppdaterars vid behov, dock minst en gång per år. I IKU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

Riskansvarig rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

Compliance

Bolaget har gett Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla compliancefunktionen åt bolaget. Complianceansvarig är advokat Johan Grenefalk. Funktionens uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.

Compliancefunktionen rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

Internrevision

Bolaget har gett Agneta Bremander (Moneo Business Integration AB) i uppdrag att vara internrevisor.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

Internrevision rapporterar direkt till styrelsen.

Externrevision

Uppdraget som extern revisor har lämnats till Leif Lüsch. Extern revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer.

Externrevisorn rapporterar direkt till styrelsen.